Police & Crime Commissioner’s Community Fund - Cronfa Gymunedol Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu


Hoffwn eich hysbysu bod y Comisiynydd Heddlu a Throseddu, Mr Dafydd Llywelyn, yn lansio ei raglen gyllid lle mae grantiau o rhwng £5,000 a £10,000 ar gael i grwpiau a sefydliadau ar draws yr Heddlu.

 

Mae'r Comisiynydd yn gwahodd ceisiadau oddi wrth sefydliadau gwirfoddol a chymunedol, yn ogystal â'r sectorau cyhoeddus a phreifat, ar gyfer prosiectau a fydd yn cael effaith gadarnhaol ar ddiogelwch a diogelwch cymunedau lleol ac mae hefyd yn annog sefydliadau i weithio ar y cyd ar hyn. 

 

Byddwn yn ddiolchgar iawn o gael eich cefnogaeth i hyrwyddo'r cyfle hwn ar y cyfryngau cymdeithasol ac o fewn y cymunedau lleol yr ydych yn eu gwasanaethu.  Os ydych yn gwybod am unrhyw grwpiau a fyddai'n elwa o'r cyllid hwn, rhowch wybod iddynt amdanynt. 

 

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw’r 24ain o Fai 2019. 

 

I gael rhagor o wybodaeth am Gronfa Gymunedol Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, cliciwch yma:

 

http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/cy/y-comisiynydd/ariannu-cymunedol-y-comisiynydd/

  

I would like to make you aware that the Police and Crime Commissioner, Mr Dafydd Llywelyn is launching his funding programme where grants of between £5,000 and £10,000 are available to groups and organisations across the Force.

 

The Commissioner is inviting applications from voluntary and community organisations, as well as the public and private sectors, for projects which will have a positive impact on the security and safety of local communities and is also encouraging organisations to work collaboratively on this. 

 

I would be very grateful for your support in promoting this opportunity on Social Media and within the local communities you serve.  If you know of any groups who would benefit from this funding, please let them know about it. 

 

The closing date for applications is 24th May 2019. 

 

For further information on the Police and Crime Commissioner’s Community Fund please click here:

 

http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/en/the-commissioner/commissioners-community-funding/